Ruimte voor Krimp
Moeten we af van enkel financieel rendement op de korte termijn?

Moeten we af van enkel financieel rendement op de korte termijn?

MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN-BATEN ANALYSE

Naast het ontwikkelen van een 'ruimtelijke' visie is het van groot belang inzichtelijk te maken wat de maatschappelijke en financiële effecten zijn van de voorgestelde plannen. Deze effecten kunnen worden beschreven in een zogenoemde Maatschappelijk Kosten Baten Analyse. De kracht van de MKBA is het inzichtelijk maken van alle voor- en nadelen van een investering, waar die ook terecht komen. Alle effecten die onze welvaart en ons welzijn beïnvloeden worden daarin meegenomen. De MKBA is met het onderzoek economische effecten infrastructuur (OEEI) sinds 2000 nieuw leven in geblazen en wordt op vele terreinen toegepast. Men kan daarbij denken, aan investering in stedelijke vernieuwing, in wegen, havens, bedrijfsverplaatsingen, bodemsanering, ondergronds bouwen, leefbaarheid in de wijk om maar een paar te noemen uit het recente verleden.

Doorgaans worden maatschappelijke kosten-batenanalyses opgesteld voor projecten en plannen die uitgaan van (economische) groei. Denk aan een nieuwe rijksweg voor de groei van het autoverkeer, integrale gebiedsontwikkelingen met woningbouw voor de groei van de bevolking etc. Ook in de krimpregio's dienen ingrepen te worden gepleegd om een regio vitaal en leefbaar te houden. De investeringen bestaan dan echter niet uit het toevoegen van bijvoorbeeld woningen aan het woningbestand, maar uit sloop en vervangen van woningen en aanpassing van het voorzieningenniveau. Hiermee kan de kwaliteit worden toegevoegd en de leefbaarheid worden gewaarborgd. Recent is er een MKBA opgesteld voor de krimpopgaven van Parkstad Limburg. Daaruit blijkt dat zonder overheidsingrijpen (het nulalternatief in de MKBA) de leegstand op middellange termijn flink zou toenemen met als gevolg verloedering en verpaupering van wijken en buurten en daardoor een verval van woningprijzen. Uit de MKBA blijkt dat indien het overtollige woningbestand wordt gesloopt en er kwaliteit wordt toegevoegd (samenvoegen en vervangen van woningen) dit ten goede komt van de leefbaarheid en dat de maatschappelijke baten de kosten (sloop- en transformatiekosten) overtreffen. De MKBA zal worden vervlochten in het proces om te komen tot een integrale visie. SAB zal indien noodzakelijk de expertise inschakelen die nodig is voor het opstellen van een MKBA.

kosten_baten analyse

Bron: NLBwiki